Info@PenoPack.ir

ایمیل بزنید

3327849 263 98+

تماس بگیرید

 بسته بندی کاهی

بسته بندی کاهی

کاه یکی از اصلی ترین تولیدات کشاورزی است که از ساقه گیاهان گندم جو و یونجه بدست می اید . مهمترین استفاده از کاه برای خوراک دام میباشد امروز به کمک دانش بومی از ان برای استفاده در بسته بندی تخم مرغ و سایر مواد غذایی استفاده شده است.
از مزایا این نوع بسته بندی به قابلیت های زیر میتوان اشاره کرد:

  • دوستدار محیط زیست
  • متمایز بودن